1- Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

 • Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi ile, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojiler kullanılarak bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.
 • Bu belge kapsamı ile doğrudan nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvik araçları ile desteklenir.
 • Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi ile, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojiler kullanılarak bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devler tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.
 • Yatırım Teşvik Belgesi almak için yapılan resmi başvurudan önce yapılan harcamalar yatırım teşvik belgesi kapsamında olamaz.

Kim Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir ?

 • Gerçek kişiler, 
 • Adi ortaklıklar, 
 • Sermaye şirketleri, 
 • Birlikler, 
 • Kooperatifler, 
 • İş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden faydalanabilir. 
 • Ayrıca yabancı kişiler veya yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten yararlanabilir.  %100 yabancı ortaklı veya kısmi yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de yeni teşvik sisteminden yararlanabilirler.
 • Teşvik edilmeyen yatırımlara yatırım teşvik belgesi düzenlenmez. Teşviki kanunen belirlenmiş şartlara bağlı yatırım konularına Genel Teşvik Belgesi düzenlenir.

1. Teşvik Edilmeyen Yatırımlar 

A. Tarım ve Tarımsal Sanayi

 • Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).
 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
 • Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
 • Küp şeker.
 • Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
 • Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
 • 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

B. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları

 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
 • Kütlü pamuk işleme yatırımları.
 • İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
 • Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç)
 • Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
 • Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.
  • a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
  • b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
  • c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması
  • d) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.
   • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

C. Hizmet Sektörü

 • Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.
 • Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.
 • Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
 • Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
 • Sinema salonu yatırımları.
 • Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
 • Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
 • Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
 • Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
 • Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
 • Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
 • Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
 • Yat ithali yatırımları.
 • Taşıt kiralama yatırımları
 • Halı yıkama yatırımları.
 • Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetler,i, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
 • Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
 • Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
 • Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

2. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

A. Tarım ve Tarımsal Sanayi

 • Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 • Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 • Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
 • Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
 • Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

B. İmalat Sanayi

 • Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.
 • Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

C. Hizmet Sektörü

 • Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
 • Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 • Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımlarına teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.

3. Yatırım Teşviklerinden Yararlanacak Sektörler

 • Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları
 • Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Giyim eşyası imalatı
 • Derinin tabaklanması ve işlenmesi
 • Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak)
 • Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
 • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
 • Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
 • Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
 • Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı
 • Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
 • İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
 • Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
 • Patlayıcı madde imalatı
 • İç ve dış lastik imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)
 • Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
 • Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı
 • Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı
 • İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı
 • İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar
 • Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
 • Metal eşya
 • Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
 • Makine ve teçhizat imalatı
 • Sınai kalıp
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 • Elektrikli makine ve cihazları imalatı
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 • Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
 • Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
 • Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
 • Motosiklet ve bisiklet
 • Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)
 • Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)
 • Oteller (3 yıldız ve üzeri)
 • Öğrenci yurtları
 • Soğuk hava deposu hizmetleri (500 metrekare ve üzere)
 • Lisanslı depoculuk
 • Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil), ( yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
 • Hastane yatırımı, huzurevi
 • Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
 • Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
 • Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
 • Seracılık (5 dekar ve üzeri)
 • Madencilik Sektörü

Teşvik Belgesi Başvurusunda İstenilen Belgeler

 • Vergi levhası
 • Noter Tasdikli imza Sirküleri
 • Yatırım Bilgi Formu
 • Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
 • SGK’dan alınacak, prim borcu yoktur yazısı
 • ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”
 • Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak istenebilecek diğer belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi)
 • Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır ?

Yatırım Teşvik Belgesi başvrusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ ne yapılır.

Yatırım Teşvik Bölgeleri

1. BÖLGE

2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

 • K.D.V. İsisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Thsisi
 • Faiz Desteği
 • Sigorta Primi ( İşçi Hissesi ) Desteği ( 6. Bölge )
 • KDV İadesi ( Stratejik Yatırımlar )

Yatırım Teşvik Destek Unsurları Detayları

K.D.V. İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makina ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makina ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Vergi İndirimi

Vergi indirimi, gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu yatırım teşvik destekleri, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırım teşvik uygulamaları içerisinde düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. 

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği : 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre bakanlıkça karşılanmasıdır. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgesi için uygulanır.

 

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

 

Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70′ ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kar payının belirli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. 

 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süre ile Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süre ile terkin edilmesidir. Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 

K.D.V. İadesi

Sabit yatırım tutarı 500 Milyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina – inşaat harcamaları için tahsil edilen K.D.V.’ nin iade edilmesidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Uygulama Alanları ve Bölgeleri

Genel Teşvik

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır. Bölge ayrımı yapılmaksızın ; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. 

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; 

1 ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL

3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL. dir.

Bölgesel Yatırımlara Sağlanan Destek Unsurları
Destek Unsurları 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
K.D.V. İstisnası %18 Var Var Var Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyet %2 Var Var Var Var Var Var
Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı 50% 55% 60% 70% 80% 90%
Yatırıma Katkı Oranı 15% 20% 25% 30% 40% 50%
Yatırım Dönemi Vergi İndirimi Yok 10% 20% 30% 50% 80%
İşletme Dönemi Vergi İndirimi 100% 90% 80% 70% 50% 20%
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulama Süresi 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı 10% 15% 20% 25% 35% 50%
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var
Faiz Desteği İç Kredi Yok Yok 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi Yok Yok 2 Puan 2 Puan 2 Puan 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL) Yok Yok 500 600 700 900
Sigorta Primi Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok Var
İnşaat – Yapı Harçları Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Emlak Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Damga Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var

NOT : Organize Sanayi Bölgelerinde ve imalat sanayiine yönelik olarak endüstri bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar, bir sonraki bölgenin destek unsurlarından yararlanır. İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kod: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1.1.2019 ile 31.12.2019 Tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oaranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
 • KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)

Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımları desteklenmektedir. Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması Katma değerin asgari %40 olması Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması

Bölgesel Yatırımlara Sağlanan Destekler Unsurları Bölgeler
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge
KDV İadesi Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var
Vergi İndirimi – Yatırıma Katkı Oranı (*) 50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği – Destek Süresi 7. Yıl (6. Bölgede 10. Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi Var
Faiz Desteği – İç Kredi
Dövize Endeksli Kredi
5 Puan — 2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 Yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
KDV İadesi 10 Yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

 İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
 • KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımları desteklenmektedir Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları (200 Milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı (1Milyar TL ) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (200 Milyon TL) Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları (50 Milyon TL) Elektronik Sanayi Yatırımları (50 Milyon TL) Motorlu Kara Taşıtları Ana ve Yan Sanayi (Ana Sanayi 200 Milyon TL) (Yan Sanayi 50 Milyon TL) Hava ve Uzay Taşıtları ve /veya Parçaları İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar (50 Milyon TL) Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) Büyük Ölçekli Yatırımlar  İlaç Üretimi Yatırımları (50 Milyon TL)

Destek Unsurları
1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge
KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı% OSB ve EB Dışı 25 30 35 40 50 60
OSB ve EB İçi 30 35 40 50 60 65
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB ve EB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB ve EB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Var Var Var Var Var 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 yıl

NOT: Organize sanayi bölgelerinde ve imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar bir sonraki bölgenin destek unsurlarından yararlanır.

İmalat Sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.