potato plantations grow in the field. vegetable rows. farming, agriculture. Landscape with agricultural land. crops

Tarım ve Hayvancılık Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (2021-2025)

Uygulayıcı Kurum : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 1. Ekonomik Yatırımlar

Destek Kapsamı : 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Kimler Başvurabilir ?

Gerçek ve Tüzel Kişiler

 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL. dir. 
 • Hibeye esas proje tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir. 
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

 

NOT : Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılır

Yatırım Konuları

Ekonomik Yatırım Konuları:

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Soğuk hava deposu yapımı (sadece yeni tesis yapımı)
 • Çelik silo yapımı (sadece yeni tesis yapımı)

Tarımsal Üretime Yönelik Modern Sabit Yatırımlar

 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar,
 • İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Kanatlı kesimhanelerine yönelik sabit yatırımlar
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi) (sulama ve modern sera kullanımı için)
 • Su ürünleri yetiştiriciliği (denizlerde ve içsularda)
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması)

Kırsal Ekonomik Alt Yatırım Konuları :

1. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

 • Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Tarımsal ürünlerin depolanması (çelik silo – soğuk hava deposu )
 • Tarımsal sabit yatırımlar (ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve /veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)
 • Kültür mantarı
 • Yenilenebilir enerji tesisleri
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • İpek böceği yetiştiriciliği
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
Tedbir Adı Sektör Sektör Adı Destek Oranı
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik
Yatırımlar (101)
101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler %50 – %70 Tüzel kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50 sidir.
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %55 idir.
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının %50 den fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60 ıdır.
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri :
* Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Euro en fazla 500.000 Euro
* Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Euro en fazla 250.000 Euro
* Kaz sektörü için en az 5.000 Euro en fazla 125.000 Euro dur.
Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hakim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır. Yatırım, IPARD programı Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.

IPARD Kapsamında Verilen AB Hibe Destekleri

Uygulayıcı Kurum : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tedbir Adı Sektör Sektör Adı Destek Oranı
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Su Üreten Tarımsal İşletmeler %50 – %70 Tüzel kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’sidir.

Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının idir.

Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilikleri için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ıdır.

Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hakim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve imzalama yetkişi kişi/kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır. Yatırımın IPARD programı bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.

101-2 Kırmızı Et
Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 Kanatlı Eti
Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten
Tarımsal İşletmeler
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;

* Süt, et ve yumurta sektörleri için
en az 5000 euro en fazla 500.000 euro

* Broyler ve hindi sektörleri için
en az 5000 euro en fazla 250000

* Kaz sektörü için
en az 5000 euro en fazla 125000 euro

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri:

 • Süt (peynir altı suyu dahil) ve et sektörleri için en az 30.000 Euro ve en fazla 3.000. Euro
 • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Euro en fazla 1.000.000 Euro
 • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Euro en fazla 1.250.000 Euro
 • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Euro en fazla 1.500.000 Euro
Tedbir Adı Sektör Sektör Adı Destek Oranı
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanması
%40 – %50
Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının %50’den fazla)
olduğu tüzel kişiler için %50Gerçek ve tüzel kişiler için %40
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanması
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5000 euro en fazla 5000 euro’dur.

Avrupa Birliği ve Ulusal Hibe Programları

Avrupa Birliği IPA (IPARD) Programı kapsamında işletmelerin AB standartlarına ulaşması için bir çok sektörde hazırlanacak proje kapsamında karşılıksız, geri ödemesiz hibe desteği sağlamaktadır.

 • Süt Hayvancılığı (Sığır, manda, koyun, keçi)
 • Et Hayvancılığı / Besicilik (Sığır, Manda, Koyun, Keçi)
 • Süt İşleme Tesisleri
 • Et İşleme Tesisleri
 • Su Ürünleri İşleme Tesisleri
 • Meyve Sebze İşleme, Paketleme ve Soğuk Hava Depoları
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretilmesi / Arıcılık / Yerel Ürünlerin Üretilmesi, İşlenmesi / Seracılık
 • Kırsal Turizm (25 odalı otel, pansiyon, bungalov, binicilik tesisi, havuz inşaatı)
 • Yenilenebilir enerji (Güneş enerjisi vb…)

Yukarıda sayılan sektörler ve daha birçok alt sektörde Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) %50 ile %70 arasında değişen hibe destek programları sunmaktadır. 

Proje kapsamında inşaat giderleri, makine ekipman alımları destek kapsamında olup TKDK tarafından sağlanan desteklerde KDV muafiyeti de sağlanmaktadır.

Sektöre göre değişmekle beraber ;

Tedbir Adı Sektör Sektör Adı Destek Oranı
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması %65
(Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgar)%55
(Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak, Van)%65
Tüm illerde, başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hakim ortak ((ortaklık payının %50’den fazla olduğu bir tüzel kişilik ise)
302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
302-3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilebilir Enerji Yatırımları

Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.

Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.