Danışmanlık Hizmeti

Günümüzde iki farklı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır:

  • Yönetim Danışmanlığı,
  • Proje Danışmanlığı.

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Nedir ?

Yöneticilerin veya organizasyonların karşılaştıkları sorunları analiz etmelerine ve çözüme kavuşturmalarına, organizasyonun performansını artırmalarına, diğer yöneticilerin ve organizasyonların deneyimlerinden ders almalarına ve yeni iş fırsatlarını kullanmalarına yardımcı olan faydalı bir profesyonel hizmettir.

Yönetim Danışmanı Ne iş Yapar ?

Gelecek öngörülerinin, evrensel ve yerel bilgi ve kazanımların, işletmeye özgü gerçeklerle birlikte değerlendirilebilmesine, dışarıdan ve bağımsız bir gözle analiz yapma fırsatı sağlanmasına, ihtiyaçlara göre farklı uzmanlıkları bir araya getirerek interdisipliner yaklaşım ile en uygun kararların ortak akılla alınması sürecine destek olur.

Danışmanlık Alanları

İnovasyon ve Gelecekçi Vizyon

İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır. Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümlerdir.

Günümüzde, başta teknoloji ve sanayi alanında olmak üzere hemen her sektörde hızlı gelişmeler ve dönüşümler yaşanıyor. Durmadan ve katlanarak gelişen bu süreçte, geleneksel yöntemlerle işletmesini/kurumunu yönetmeye veya ürün/hizmet üretmeye devam edenler malesef çağımızın kaybedenleri olacaklar. Gelişmelerin farkında olan ama geleceğin yanlış okunması nedeniyle yanlış değişimler yapanlar da yine kaybedenler arasında yerini alacaklar.

Eskide kalan yöntem, uygulama ve teknolojilerin tespit edilmesi, ihtiyaçların doğru belirlenmesi, stratejik planların ve gelecek vizyonunun doğru oluşturulması sonucunda kişi, kurum veya işletmeler doğru bir dönüşüm sürecine girerler. Bu süreç maddi ve manevi kazançlar olarak sonuç getirir. Dolayısıyla bu kişi, kurum veya işletmeler, önümüzdeki yüzyılda da kazanmaya devam edecek ve gelişen dünyanın yıkıcı etkisine karşı yerlerini koruyacaklar.

Gelecek beklenilmez, tasarlanır.

Stratejik Planlama

Stratejik planlama, bir işletmenin yakın geleceğinin ötesinde daha uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerinin geliştirilmesi sürecidir.

Doğru şekilde hazırlanmış ve hayata geçirilmiş bir stratejik planlama, geleceğe yönelik adımlar atmak için ve kurum/kuruluş vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak adına göz ardı edilemez bir etkendir.

Durum tespiti ve mevcut durum analizi sonucunda doğru bir gelecek tasarımı temelinde strateji planlaması yapılmalı daha sonra bu stratejik plan hassas şekilde yönetilmelidir.

Organizasyon Yapılandırma

Organizasyon yapısı, organizasyon şeması ile özetlenebilir. Hemen her kurumun küçük veya büyük, ayrıntılı veya yüzeysel bir organizasyon yapısı mevcuttur. Ancak organizasyon, dış çevredeki değişime duyarlı bir şekilde sürekli gelişmelidir. 

Dış çevredeki rekabet şartları, teknoloji, sosyal yapı, müşteri beklentileri, paydaş beklentileri, yasalar ve istihdam modelleri gibi birçok alandaki değişim örgütsel yapıları etkiler. Organizasyon yapısı ve örgütsel tasarım, vizyon ve stratejilerin gerçekleştirilmesi için hayati düzeyde önemlidir.

Organizasyonun yapılandırılması, şirketlere örgütsel rekabet avantajı sağlayan önemli bir yönetim aracıdır. Şirketlerin yeniden yapılanma süreci tasarlanırken şirkete ait birçok değişkenin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Büyüme ve Küçülme Süreci Yönetimi

İşletmeler çeşitli sebeplerle çeşitli şekillerde büyüme yoluna giderler. Kazançlarını artırmak, marka bilinirliğini artırmak, ürün çeşitliliğini artırmak gibi. Küçülmeye giden işletmelerde aynı şekilde birçok sebeple ve birçok yöntemle bunu gerçekleştirebilir. Özellikle küresel veya ulusal bir kriz nedeniyle personel çıkarma, harcamalarda tasarruf etme, ürünleri azaltma, bayi/şube sayısını azaltma gibi yollara başvuruluyor.

Ancak kimi zaman büyümeler ya da küçülmeler, heyecan, rehavet, plansızlık ve panik gibi sebeplerle erken, geç, hızlı, yavaş veya kontrolsüz gerçekleşebilmektedir. 

Önemli olan bu süreçleri doğru zamanda doğru sebeplerle doğru şekilde doğru ölçekte gerçekleştirebilmektir. Ancak doğru şekilde gerçekleşmiş bir büyüme ya da küçülme işletmeyi ayakta tutabilecek ve ileriye dönük adımlar atmasını sağlayabilecektir.

İş süreçlerinin tamamının veya bir kısmının mevcut durumunu analiz ederek, tespit edilen gelişim alanlarını veya zayıf alanları göz önünde bulundurarak tüm süreç yeniden tasarlanmalıdır.

Doğru stratejiler, şirket hedeflerine ve vizyonuna zarar vermeden süreç verimliliğini artırır ve sürecin geliştirilmesine yardımcı olur. Performans ölçümleri ve ara kontroller yapılarak süreç yönetiminin sağlıklı işlemesi sağlanır.

Verimlilik ve Süreç Analizi

Kurum veya kuruluşlar başta maliyetleri düşürmek olmak üzere karlılığı artırmak, rekabet avantajı sağlamak veya kaliteyi artırmak gibi nedenlerle verimliliği mümkün olduğunca üst seviyeye taşımak isterler. 

Kaynakların, iş gücünün, zamanın ve emeğin etkili ve yeterli düzeyde kullanılması ancak çeşitli analizler yardımı ile durum tespiti yapılıp eksiklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi ile mümkündür.

Kurumsallaşma ve Aile Anayasası

Ülkemizdeki şirketlerin yaklaşık %90’ı aile şirketleridir. Dünyada ise bu durum %50 dolaylarındadır. Aile şirketlerinin ömrü ise istatistik verilerine göre genel olarak insan ömrü ile yani hemen hemen şirket kurucusunun ömrü ile aynıdır. 

Çağımızda global olarak hizmet vermeye devam edecek ve geleceğimizi şekillendirecek şirketler, nesiller boyu devam edebilecek potansiyeldeki şirketlerdir. Bu şirketlerin devamlılığının sebebi ise “kurumsallaşma”dır.

Aile şirketleri, aile üyeleri arasında beklentiler çatışması, güç ve otoritenin devri, kurumsallaşma alt yapı eksikliği sorunları nedeniyle zorluklar yaşamaktadır. Kurumsallaşma ve aile anayasasını oluşturma sonucunda aile üyeleri arasında olan/oluşabilecek sorunlar çözülebilir. 

Aile üyeleri şirketteki yerleri, yetkileri, sorumlulukları, gelecekleri konusunda soru işaretlerini gidermiş olur ve iş yapma kaliteleri artar. Bu durum şirketin yönetiminde verimliliğin artmasına ve uzun yıllar kalıcı bir işletmeye dönüşmesine doğrudan etki eder.

Proje Danışmanlığı

Avrupa Birliği tarafından ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ olarak da ifade edilen bu hizmet;

Proje fikrinin belirlenmesi, durum analizi yapılması, iş planı hazırlanması, finansman, projenin uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsayan danışmanlık hizmetidir.

Proje Yazımı

Desteklenen sektörler arasında bir belirleme yapıldıktan sonra, finansman desteği veren kurum ya da kuruluşa göre hazırlanacak olan projelerin, hem gerçekçi hem de büyük bir özenle yazılması gerekir.

Proje Yazımı hizmeti, hedeflenen amaçlara göre her kurumun kendi belirlediği standartlar çerçevesinde evrakların hazırlanması aşamasını içermektedir. Şirket veya gerçek kişiler için durum analizi yapılarak hazırlanan proje taslakları ön değerlendirme için ilgili kurum veya kuruluşlara gönderilmektedir.

İş Planı

Teşvik programları, yatırımcılar ve banka kredileri gibi birçok alanda kullanılan iş planı, girişimcilik için en önemli adımı oluşturmaktadır. Bu planda kısaca, iş fikrinizin kısa bir tanımı, ekipte çalışanların nitelikleri, pazar analizi, projenin hayata geçirilmesi için gerekli olacak teknoloji ve bütün bunlar için gerekli olan bütçe projeksiyonları yer almaktadır. 

Yatırımcının/destekçinin, iş planı dosyası olmayan bir iş fikrine yatırım yapması söz konusu değildir. Ayrıca aceleyle hazırlanan iş planları istenilen sonuçları vermeyecektir. Özensiz bir iş planı, finansal destek almayı ciddi ölçüde zorlaştırır. Üzerine çalışılmış ve en önemlisi istenilen sonuçları vermesi beklenilen bir iş planı aşağıdaki adımları özenli bir şekilde içermesi gerekmektedir.

Amaç, hedef / Proje bilgileri ya da faaliyet geçmişi / Tanımlar, farklılıklar, katma değer ve sürdürülebilirlik / Ekip bilgisi ve ekip üyelerinin yetkinlikleri / Pazar araştırması ve pazarlama stratejileri / İmalat ve Ar-Ge analizleri / SWOT Analizi, Alternatif Planlar / Bütçe ve zaman planı / Tahmini kazanç projeksiyonlar / Patent veya fikri mülkiyetler

Proje Yönetimi

İlgili kurum veya kuruluştan gerekli finansman alındıktan sonra her projenin kendine özgü süreçleri olmaktadır. Finansman alınan kurum tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen denetimlerin kolaylıkla geçilebilmesi için belirli evrakların hazırlanması gerekmektedir. 

Özellikle bütçede gösterilen giderlere uygun harcamaların yapılıp yapılmadığı en önemli husustur. Uygulama aşaması projenin kendisi olduğu için aslında en önemli ve dikkat edilmesi gereken aşamadır. Bu nedenle planlanan sürece uyulmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Proje yönetimi hizmeti ile kısa zamanda az hata ile kaliteli iş yapma olanağı sağlanmaktadır. Proje yönetimi finansal kaynaklarınızı doğru tarafa yönlendirmenize yardımcı olur.

Patent ve Fikri Mülkiyet

Firmaların veya gerçek kişilerin hayata geçirmek istedikleri fikirleri farklı kılan slogan, sayı, isim ve şekiller marka olarak adlandırılır; bunların rakip firmalara karşı korunması ise marka tescili ile yapılır. Marka tescilindeki en önemli husus sayılan işaretlerin ayırt edici bir nitelik taşımasıdır. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak olan bir başvuru ile fikirler 10 yıl boyunca koruma altına alınmaktadır. Bu süre isteğe göre her 10 yılda bir uzatılabilmektedir.

Sanayi alanında geliştirilen fikirler ise patent başlığı altında korumaya alınmaktadır. Kişiler fikirlerini patent sayesinde kullanma ve satma hakkına sahip olurlar. Patent koruması 20 yıldır ve yine her 20 yılda bir yenilenebilmektedir. 

Tasarım ise ürün, malzeme, şekil, ambalaj gibi çeşitli unsurların oluşturduğu bütündür. 

Tasarım koruması alındıktan sonra sahibinin izni olmadan satış, üretim gibi işlemler yapılamaz. Tasarım koruması sadece ülkemiz içinde geçerlidir. Eğer Türkiye dışında bir ülkede koruma isteniyorsa o ülkenin prosedürüne uygun olarak ilgili ülke nezdinde koruma talep edilebilir. 

İş fikrinin, tasarımın veya markanın kullanım haklarının alınması özellikle yatırım almak konusunda oldukça önemli bir adımdır.

Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.

Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.

Sohbeti Başlat
Yatırım ve teşvik mi almak istiyorsunuz?
Merhaba 👋🏼
Whatsapp üzerinden profesyonel danışmanlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz.